คู่มือชีวิตและการทำงาน

ม.ศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติ SPU’s British College

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ SPU’s British College ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน จากสหราชอาณาจักร และ Pearson องค์กรชั้นนำด้านการศึกษาระดับโลก เพื่อยกระดับ คุณภาพมาตรฐานระบบการศึกษา และมอบโอกาสให้คนรุ่น ใหม่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ในประเทศไทย

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีเป้าหมายในการ สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองไป สู่ความสำเร็จในอนาคต ทั้งนี้จากการสำรวจพฤติกรรมกลุ่ม ตัวอย่างคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z พบว่าคนกลุ่มนี้ ต้องการเรียนรู้ทักษะต่างๆ รอบด้านเตรียมพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เราจึงต้องการสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการลงมือปฏิบัติและการอยู่ร่วมในสังคมที่มี ความเป็นสากลมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัย นานาชาติ British College โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน (WLV) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของสหราชอาณาจักรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเก่าแก่กว่า 190 ปี ผลิตบัณฑิตมากกว่า 4,000 คนในแต่ละปี และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงสุดใน สหราชอาณาจักร รวมถึงองค์กรการศึกษาระดับโลกอย่าง Pearson ด้วยความร่วมมือระหว่างกันนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก SPU’s British College ที่ประเทศไทยจะถือว่าเป็นบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยวูลเวอร์แฮมป์ตันด้วยเช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับ หลักสูตรของ British College ใช้เวลาเรียน 3 ปี แขนงวิชาที่ เปิดสอน ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฎิบัติการ การจัดการการตลาด บัญชีและการ จัดการทางการเงิน และผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ ขนาดเล็ก โดยเป็นการเรียนรู้แบบ Assignment Based Learning เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการเรียนภายในชั้นเรียน และยังมีการฝึกงานระหว่างการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้

สอดคล้องและพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน โดยตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการสอน การให้คำ ปรึกษาและดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ทั้งหมด และเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา(Dual Degree) และอีก 1 ประกาศนียบัตร(Diploma) คือ Bachelors of Business Administration จาก University of Wolverhampton ประเทศอังกฤษ และ Bachelors of Business Administration (International Program) จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก Pearson ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรอง  มาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษและจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรของ SPU’s British College จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา มีการประเมินความคืบหน้าในการเรียน อย่างต่อเนื่องเหมาะสม ใส่ใจนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างต่อ เนื่อง และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสร้างทักษะที่ จำเป็นและเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ”